Liên hệ quảng cáo: +84 (0) 377 089 696 (Ms. Chung Anh)
Email: quangcao@tapchinuoc.vn

Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ quy định chi tiết của Luật Tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (Nghị định số 201). Dự thảo đang được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Để hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Sau hơn tám năm thực hiện Nghị định số 201, ý thức trách nhiệm trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân được nâng cao; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, triển khai Nghị định số 201, hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước đang thực hiện ở Trung ương và địa phương, trong đó điều tra đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất (tỷ lệ 1:200.000 cơ bản phủ kín toàn quốc; tỷ lệ 1:100.000 khoảng 6%; tỷ lệ 1:50.000 khoảng 5% và tỷ lệ 1:25.000 khoảng 3,0% diện tích tự nhiên cả nước); lập bản đồ địa chất thủy văn (tỷ lệ 1:200.000 cơ bản phủ kín toàn quốc; tỷ lệ 1:100.000 chưa được thực hiện; tỷ lệ 1:50.000 khoảng 25% và tỷ lệ 1:25.000 khoảng 1% diện tích tự nhiên cả nước); điều tra, đánh giá chi tiết gắn với việc tìm kiếm, phát hiện nguồn nước dưới đất cho một số đảo quan trọng về quốc phòng, an ninh và vùng núi cao, khan hiếm về nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt thực hiện được 5% cho một số vùng đô thị lớn, đảo, vùng núi cao, khan hiếm thiếu nước.

Cùng với đó, xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước đang thực hiện theo Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021. Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngoài việc duy trì các trạm quan trắc hiện có (23 trạm tài nguyên nước mặt độc lập, 23 trạm thủy văn lồng ghép trạm tài nguyên nước mặt, 412 điểm với 805 giếng quan trắc nước dưới đất), dự kiến đến năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư và đưa vào vận hành thêm 92 trạm tài nguyên nước mặt (xây mới 25 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt độc lập và nâng cấp 67 trạm thủy văn hiện có để lồng ghép yếu tố quan trắc tài nguyên nước mặt) và 257 điểm với 394 giếng quan trắc nước dưới đất.

Công tác cấp phép về tài nguyên nước được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Hiện nay, đã có khoảng hơn 24.000 công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước đã được quản lý từ Trung ương đến địa phương thông qua biện pháp, công cụ cấp phép. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 1.787 giấy phép tài nguyên (113 giấy phép hành nghề khoan thăm dò khai thác nước dưới đất; 843 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; 149 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 277 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất và 405 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước). Qua công tác thẩm định các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước, tính từ năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thu gần 16 tỷ đồng nộp về ngân sách nhà nước. Ở địa phương: theo số liệu báo cáo tại 54 tỉnh, thành phố đã cấp 23.794 Giấy phép tài nguyên nước cho các tổ chức và cá nhân (577 giấy phép hành nghề khoan thăm dò khai thác nước dưới đất; 1.890 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; 1.968 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 9.439 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất và 9.920 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước).

Đồng thời, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã đẩy mạnh triển khai công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất; xử lý các vi phạm của các cơ sở có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép và không chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước có liên quan theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ quy định chi tiết của Luật Tài nguyên nước - Ảnh 1.

Chỉnh sửa, bổ sung chính sách để phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Ngoài những kết quả đạt được trong việc thi hành Nghị định số 201 nêu trên, trong quá trình thực hiện Nghị định này cũng đã phát sinh một số vướng mắc, tồn tại trên thực tế, nhất là ở các địa phương, cần thiết phải được chỉnh sửa, bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ khi Nghị định số 201 có hiệu lực đến nay đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung do đó, một số quy định của Nghị định hiện không còn phù hợp như: Các quy định về căn cứ cấp phép, trong đó có căn cứ quy hoạch tài nguyên nước, tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về quy hoạch hiện tên của các quy hoạch đã thay đổi; một số nội dung của Nghị định số 201 hiện nay không còn phù hợp do sự điều chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuỷ lợi, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và một văn bản quy phạm pháp luật khác gây khó khăn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng khi thi hành.

Mặt khác, qua thực tiễn hơn tám năm triển khai thi hành Nghị định với rất nhiều văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cho thấy một số quy định của Nghị định số 201 đã có nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn hoặc có những vướng mắc và đề nghị tháo gỡ như: Chưa có quy định cụ thể việc cấp phép khai thác nước mặt tại công trình hồ chứa, đập dâng, các công trình khai thác, sử dụng nước khác từ các hồ chứa, kênh dẫn,…của hệ thống công trình thủy lợi dẫn đến vướng mắc trong quá trình quản lý, cấp phép và thanh tra kiểm tra ở địa phương. Nghị định số 201 đã quy định các trường hợp phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tuy nhiên thực tế triển khai nhiều địa phương, doanh nghiệp không xác định rõ thuộc trường hợp nào, do đó thực hiện chưa thống nhất. Ngoài ra, qua thực tế triển khai thi hành cho thấy việc lấy ý kiến cộng đồng cần phải áp dụng cho tất cả các công trình hồ đập thuộc quy mô phải cấp phép vì hầu hết các công trình hồ, đập xây dựng trên sông suối đều gây ra tác động và ảnh hưởng tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng sử dụng nước thượng và hạ du, thậm chí có nhiều trường hợp công trình hồ đập có quy mô nhỏ (dung tích nhỏ hơn 500 triệu m3) nhưng gây ra những hệ lụy lớn hơn các hồ chứa có quy mô lớn hơn. Chính vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh trường hợp lấy ý kiến cộng đồng đối với công trình hồ chứa, đập dâng (có bụng hồ).

Về chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước, Nghị định số 201 đã quy định cụ thể điều kiện của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước là tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa công trình khai thác vào hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều chủ giấy phép thực hiện quy định này không đúng thời điểm, công trình đã được cấp giấy phép, nhưng chưa được hoàn thành công tác xây dựng cơ bản thì chủ giấy phép đã thực hiện chuyển nhượng dự án từ trước đó (theo pháp luật về dự án đầu tư) và tính đến khi thực hiện hồ sơ cấp lại thì việc chuyển nhượng đã được thực hiện trước đó. Ngoài ra, Nghị định số 201 đã quy định thành phần hồ sơ chuyển nhượng, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể các mẫu của từng thành phần hồ sơ chuyển nhượng, vì vậy quá trình thẩm định hồ sơ chưa có cơ sở thực hiện việc thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dẫn đến có nhiều địa phương và nhất là các tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị hướng dẫn mẫu hồ sơ. Vì vậy, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng quyền khai thác đảm bảo phù hợp với thực tiễn là cần thiết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, ngay từ Luật Tài nguyên nước năm 1998 đã quy định mọi tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước đều phải có giấy phép (trừ trường hợp không phải đăng ký, không phải cấp phép quy định tại Điều 44), không phân biệt tổ chức hay cá nhân, doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước... quy định này được tiếp tục thể hiện trong Luật Tài nguyên nước năm 2012 cũng như các nghị định, thông tư hướng dẫn. Luật xử lý vi phạm hành chính cũng đã quy định khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép là hành vi vi phạm hành chính và Bộ Luật hình sự cũng đã coi hành vi này là tội phạm hình sự (Điều 227) trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, hiện nay, có rất nhiều công trình đang hoạt động khai thác nước nhưng chưa có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhưng Nghị định chưa quy định trường hợp chưa xử lý vi phạm thì có xem xét cấp giấy phép hay không. Vì vậy, cần thiết phải có quy định hướng dẫn việc xem xét cấp phép đối với các công trình đang trong thời gian xem xét xử lý vi phạm hành chính.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Khoản 3 Điều 44 Luật Tài nguyên nước đã quy định các trường hợp phải cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 44 và được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 201. Theo đó, số công trình phải cấp phép rất lớn, đặc biệt trong số đó là các công trình thủy lợi đã vận hành trước ngày Luật Tài nguyên nước năm 2012 có hiệu lực thi hành (6695 công trình hồ chứa có dung tích từ 50 nghìn m3 trở lên, hơn 19.000 đập dâng, cống, trạm bơm và hàng nghìn loại hình công trình khai thác khác). Mặt khác, các công trình thủy lợi này đã được xây dựng và vận hành từ rất sớm, hồ sơ tài liệu thiết kế của nhiều công trình đã bị thất lạc dẫn đến không có tài liệu làm căn cứ để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, dẫn tới tình trạng số các công trình thủy lợi hầu như chưa được quản lý và cấp giấy phép theo quy định.

Mặc dù, Luật tài nguyên nước không quy định các trường hợp phải đăng ký đối với khai thác, sử dụng nước mặt, tuy nhiên, để đơn giản hóa, giảm tải thủ tục hành chính cho đơn vị tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện cấp phép, đặc biệt là các công trình thủy lợi cũ (công trình vận hành trước khi có hiệu lực của Luật tài nguyên nước 2012), cần thiết bổ sung quy định về các trường hợp phải đăng ký đối với các công trình khai thác sử dụng nước mặt, đặc biệt là các công trình thủy lợi. Việc bổ sung quy định đăng ký đối với các công trình thủy lợi sẽ tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc đơn giản hóa rất lớn thủ tục hành chính, thay vì phải lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước trên cơ sở hồ sơ thiết kế tính toán công trình và các thành phần hồ sơ khác thì việc thực hiện thủ tục đăng ký sẽ giảm thiểu nhiều nội dung, công việc và thời gian của tổ chức, cá nhân khi thực hiện. Ngoài ra, việc đăng ký này được giao thẩm quyền cho địa phương để thuận tiện trong công tác quản lý và phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho địa phương đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện. Ngoài ra, để có cơ sở áp dụng thực thi, ngoài bổ sung quy định về đăng ký và phân cấp thẩm quyền đăng ký thì cần thiết bổ sung các quy định về mẫu đăng ký, mẫu báo cáo đối với các công trình thủy lợi nêu trên theo hướng đơn giản hóa về nội dung, yêu cầu đảm bảo phù hợp với năng lực cán bộ công tác của các công trình thủy lợi cũ đã vận hành.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP của về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi tường đã xây dựng và trình Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tập trung chủ yếu vào thủ tục hành chính (TTHC), Bộ đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 153/178 TTHC, chiếm 85% số lượng TTHC lĩnh vực TN&MT, trong đó lĩnh vực tài nguyên nước cắt giảm, đơn giản hóa 27/32 TTHC (chiếm 84,3%), vì vậy để phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, cần thiết sửa đổi các quy định về quy trình, thủ tục, thời gian thẩm định đối với công tác cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước. Dự kiến để phù hợp với Nghị quyết Chính phủ nêu trên thì dự thảo Nghị định sẽ giảm số ngày thẩm định hồ sơ từ 45 ngày xuống còn 36 ngày đối với thủ tục cấp mới giấy phép và 40 ngày xuống còn 31 ngày đối với thủ tục điều chỉnh, gia hạn và 20 ngày giảm xuống còn 16 ngày đối với thủ tục cấp lại giấy phép. Ngoài việc giảm số ngày thẩm định hồ sơ thì giảm số lượng bộ hồ sơ nộp cho cơ quan tiếp nhận từ 02 bộ hồ sơ còn 01 bộ hồ sơ.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng ban hành kèm theo các mẫu biểu trước đây đã được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước để đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, các mẫu đề án, báo cáo trong hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước cũng được quy định theo hướng đơn giản, đặc biệt là đối với các công trình khai thác nước để cấp cho nông nghiệp và các công trình khai thác nước với quy mô nhỏ để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, tại Nghị định số 201 chưa có hướng dẫn cụ thể đối về trình tự, thủ tục, hồ sơ trả lại giấy phép và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan trước khi trả giấy phép đối với trường hợp khai thác nước mặt tại công trình hồ chứa, sử dụng mặt nước hồ chứa nên đã gây lúng túng cho các địa phương, không có sự thống nhất về thực hiện thủ tục trên phạm vi cả nước. Nghị định chưa có hướng dẫn cấp giấy phép đối với các công trình hồ chứa, đập dâng, các công trình khai thác, sử dụng nước khác từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, kênh dẫn nước của các hệ thống công trình thủy lợi và các trường hợp khai thác sử dụng nước cho các mục đích kinh doanh (bao gồm cả hoạt động giết mổ), dịch vụ sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt). Ngoài ra, việc sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh du lịch, giải trí hiện nay diễn ra khá phổ biến nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, trình tự chấp thuận đã gây lúng túng trong thực tế triển khai. Do đó, nhiều địa phương đã đề nghị bổ sung, hướng dẫn làm rõ các nội dung nêu trên.

Tại Điểm d khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước đã quy định trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép, trong đó có khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, Nghị định số 201 chưa quy định cụ thể các trường hợp áp dụng nên gây khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng trên thực tế, vì vậy cần thiết phải cụ thể hóa các trường hợp này. Ngoài ra, cần thiết bổ sung thêm các quy định đối với một số trường hợp khai thác sử dụng nước cho sinh hoạt trong tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hoặc sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác để phù hợp với tình hình thực tiễn. Nghị định số 201 cũng chưa quy định cụ thể các trường hợp thay đổi, điều chỉnh quy mô công trình cho phù hợp với thẩm quyền cấp phép của Bộ và địa phương nên khó khăn trong quá trình triển khai thực tế.

Hiện nay, tại một số các đơn vị cấp nước sinh hoạt có quy mô lớn đã thực hiện việc quan trắc tự động một số chỉ tiêu chính. Qua tổng hợp số liệu thực tế tại một số công trình cấp nước sinh hoạt thuộc thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Thọ, Hải Phòng, Đà Nẵng…, các đơn vị quản lý đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tại các tỉnh này cũng đã lắp đặt thiết bị quan trắc giám sát tự động một số thông số chất lượng mặt chính như nhiệt độ, pH, độ đục, NO3, DO hoặc COD và ngoài ra tại một số vùng bị ảnh hưởng triều thì quan trắc thêm thông số độ mặn. Tuy nhiên, vì chưa có quy định việc quan trắc giám sát tự động chất lượng nguồn nước thô nên thực tế cũng nhiều công trình chưa thực hiện công việc này, nhiều đơn vị cấp nước cho sinh hoạt chưa chú trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước cấp, chưa có sự giám sát chặt chẽ kịp thời để kiểm soát, cảnh báo sớm chất lượng nguồn nước khai thác, việc tổ thức theo dõi, giám sát các nguồn thải trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cũng rất lỏng lẻo, không kịp thời dẫn tới để xảy ra các sự cố ô nhiễm nguồn nước khai thác và không kịp thời ứng phó, khắc phục, dẫn đến chất lượng nguồn nước cấp cho người dân chưa đảm bảo. Chính vì vậy, để nâng cao trong việc kiểm soát, cảnh báo sớm chất lượng nguồn nước khai thác, cần thiết nghiên cứu, bổ sung các yêu cầu bảo đảm về quan trắc, giám sát tự động chất lượng nguồn nước khai thác đối với các công trình, nhà máy cấp nước cho sinh hoạt.

Quy định về điều kiện của đơn vị tư vấn lập Đề án, Báo cáo khai thác sử dụng nước trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước được quy định cụ thể tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 về quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó quy định kinh nghiệm công tác của cán bộ phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo là đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 (ba) đề án, báo cáo. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân (đặc biệt là 105 Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi địa phương các tỉnh, thành phố) có các cán bộ đủ năng lực kinh nghiệm trong công tác tham gia lập đề án, báo cáo thì cần thiết bổ sung quy định về năng lực kinh nghiệm của cán bộ có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ngoài quy định đã đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 (ba) đề án, báo cáo. Vì quá trình thực tế thẩm định các hồ sơ năng lực cho thấy cần thiết tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy lợi, các cán bộ của các Công ty đều có kinh nghiệm công tác ít nhất từ 3 năm và đều có kinh nghiệm nhất định trong công tác quản lý vận hành công trình, các cán bộ đều này nắm được cụ thể việc khai thác sử dụng nước thực tế tại công trình, chính vì vậy các cán bộ này hoàn toàn có thể lập được đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước. Do đó, việc sửa đổi bổ sung quy định về năng lực kinh nghiệm cho cán bộ kỹ thuật là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại các đơn vị quản ý vận hành công trình.

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP đã quy định theo hướng tách thủ tục phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các công trình chưa vận hành chính thức thành hai thủ tục độc lập, việc này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước trong việc kê khai, thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (từ khi Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, trên tổng số khoảng trên 500 công trình đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và được phê duyệt tiền cấp quyền thì có 30 công trình thủy điện, chủ giấy phép đã đề nghị điều chỉnh do thời gian vận hành không đúng ngày đã dự kiến trong quyết định phê duyệt tiền cấp quyền, trong đó có 23 công trình đã phải điều chỉnh 2 lần hoặc có khả năng điều chỉnh từ 2 lần trở lên như thủy điện Suối Chăn 1, Đa Nhim mở rộng, Nhiệt điện Thái Bình 2...). Ngoài ra, còn khoảng 50-60 công trình có khả năng sẽ đề nghị điều chỉnh tiền cấp quyền trong thời gian tới do thời gian vận hành khác với thời gian dự kiến đã phê duyệt trong quyết định phê duyệt tiền cấp quyền. Bên cạnh đó, có nhiều công trình đã được cấp phép và chuẩn bị cấp phép, thời gian dự kiến đi vào vận hành khoảng năm 2023-2024, thì việc liên tục phải điều chỉnh tiền cấp quyền do thời gian vận hành là thường xuyên xảy ra. Vì vậy, cần thiết có quy định bổ sung một điều khoản đối với số công trình đã được phê duyệt trước đó theo Nghị định số 82/2017/NĐ mà chưa đi đi vào vận hành, trường hợp này cần quy định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền có văn bản gửi cơ quan thuế địa phương nơi có công trình khai thác tạm dừng thu tiền cấp quyền khai thác nước cho đến khi có Quyết định điều chỉnh thay thế sau khi công trình đi vào vận hành chính thức.

Như vậy, qua công tác tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP có thể thấy rằng vấn đề đơn giản hoá thủ tục hành chính, đơn giản hóa các yêu cầu về biểu mẫu báo cáo; giảm thiểu thời gian thẩm định hồ sơ; giảm thiểu các yêu cầu về điều kiện của đơn vị tư vấn lập Đề án, Báo cáo khai thác sử dụng nước trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018,...tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trong đó có việc lập các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt là quan điểm cốt lõi của việc sửa Nghị định số 201/2013/NĐ-CP.

Tác giả:
DWRM
Nguồn: dwrm.gov.vn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Cấp Thoát nước để sớm ban hành Luật, giải quyết nhiều khó khăn

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Cấp Thoát nước để sớm ban hành Luật, giải quyết nhiều khó khăn

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Cấp, thoát nước. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đến dự và phát biểu tại Hội thảo.

Chính sách 18/05/2024
Giải quyết tình trạng đô thị “Cứ mưa lớn là ngập úng”

Giải quyết tình trạng đô thị “Cứ mưa lớn là ngập úng”

Đầu tháng 5 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) một lần nữa đối mặt với tình trạng úng ngập cục bộ tại hầu hết các tuyến phố. Thực tế này đòi hỏi các đô thị lớn trong đó có TP.HCM cần tìm ra lời giải cụ thể nhằm chấm dứt và giải quyết tình trạng “cứ mưa lớn là ngập úng”.

Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực cấp, thoát nước

Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực cấp, thoát nước

Tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã phối hợp tổ chức Hội thảo kỹ thuật về xây dựng Luật Cấp Thoát nước.

Diễn đàn 01/04/2024
Thủ tướng Chính phủ nghe báo cáo về Dự thảo Luật Cấp Thoát nước

Thủ tướng Chính phủ nghe báo cáo về Dự thảo Luật Cấp Thoát nước

Sáng ngày 17/11/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023. Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận, xem xét, cho ý kiến về đề nghị xây dựng các dự án luật, trong đó có Luật Cấp Thoát nước.

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước

Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội vừa chuyển tới cơ quan soạn thảo các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) cùng một số đề xuất hoạt động.

Chính sách 06/06/2023
Hà Nội đặt kế hoạch thông tin về điều chỉnh giá nước sạch

Hà Nội đặt kế hoạch thông tin về điều chỉnh giá nước sạch

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu thông tin rộng rãi về giá nước sạch sinh hoạt tại địa bàn nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng cao ý thức sử dụng nước.

Sử dụng ống nhựa công nghệ cao để cấp nước bền vững

Sử dụng ống nhựa công nghệ cao để cấp nước bền vững

Để đảm bảo cấp nước bền vững, cần thay đổi trong chính sách và giải pháp sử dụng ống nhựa công nghệ cao, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đề xuất tại một hội thảo.

Hà Giang phạt tiền 2 công ty do xả nước thải ra môi trường

Hà Giang phạt tiền 2 công ty do xả nước thải ra môi trường

Chính quyền tỉnh Hà Giang vừa phạt hai công ty khai khoáng với số tiền trên 400 triệu đồng do hành vi xả nước thải ra môi trường, TTXVN đưa tin.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù trong vụ án sai phạm mua chế phẩm Redoxy-3C

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù trong vụ án sai phạm mua chế phẩm Redoxy-3C

Sau 3 này xét xử phúc thẩm, chiều 22.6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù giam, giảm 3 năm so với án sơ thẩm với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong vụ án sai phạm mua chế phẩm Redoxy-3C, báo Lao Động đưa tin.

Top